fbpx

LIFT ME

ליפט מי ליום יותר מושלם ❤️

מדיניות פרטיות

.1 מפעילות האתר ו/או מי מטעמן נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
.2 פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל contact@liftme.shop . ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.
.3 על מנת להגן על סודיות המידע, פועלות מפעילות האתר באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות של מפעילות האתר מאחר והן נעזרות בחברות חיצוניות לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
.4 מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותן של מפעילות האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים שלהן או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מפעילות האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילות האתר.
.5 במקרים הנובעים מכוח עליון, מפעילות האתר לא תהיינה אחראיות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
.6 מפעילות האתר מתחייבות כי לא יעשו שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
.7 למרות האמור לעיל, מפעילות האתר תהיינה רשאיות להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילות האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מפעילות האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעילות האתר צו שיפוטי המורה להן למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
.8 כמו כן, מפעילות האתר רשאיות להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
.9 האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
.10 מפעילות האתר מייחסות חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחות LIFT ME. כל מידע המתקבל באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים.
.11 מפעילות האתר נוקטות באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע באמצעות אמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו, ניצול מקרי או מכוון, אובדן והרס.
.12 עם זאת, מובהר כי הפעולות שנוקטות מפעילות האתר לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, מפעילות האתר אינן מתחייבות כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו, חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, מפעילות האתר ממליצות למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.
.13 מפעילות האתר לא ישאו באחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או הנובעים מכח עליון. והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשים בו ו/או למי מטעמם עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
.14 עוד יובהר כי הגלישה והשימוש באתר כפופים לאיסוף נתונים שגרתי על ידי גוגל אנליטיקס ולתנאי השימוש שלה.

15. אין החזרות / החלפות על ליפט מי אפ לאחר גזירת המוצר.

0
    0
    העגלה שלך
    העגלה שלך ריקה